Училищна документация, 

правилници и вътрешни правила