Проект BG05M2OP001-5.001-0001

 „Равен достъп до училищно образование 

в условията на кризи“


Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. 

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Детската градина участва в:

Дейност "Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи " 

Осигуряване на допълнителен квалифициран персонал в подкрепа работата с деца със специални потребности.

Дейност "Провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес" 

Дейността цели подобряване уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични интереси - отговорно родителство. Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи ще допринесе за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес и изграждането на мултикултурна образователна среда.