Проект BG05M2ОP001-2.010-0001

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проектът е разработен от МОН и се финансира по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ


Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

  1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

  2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.

  3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.


Участия на педагогически специалисти от ДГ "Приказка"


2018/2019 година

Тема: "Игрови подходи в предучилищното образование", за 1 квалификационен кредит

Обучителна организация: Сдружение Алтернатива за теб - гр. В. Търново

Участници - Т. Младенова, В. Михайлова

Дата 01.12.2018 г.

Място на провеждане СУ "Ангел Кънчев" - гр. Варна


Тема: "Игри и упражнения за снемане на напрежението у детето и ученика -за ефективно участие в процеса на обучение", за 1 квалификационен кредит

Обучителна организация: СНЦ Образование и технологии гр. Бургас, лектор Благовеста Попова

Участници - 17 пед. специалисти

Дата 20 и 21.12.2018 г.

Място на провеждане ДГ "Приказка" - гр. Варна


2020/2021 година

Тема: "Коучинг. Развитие на творчеството и креативността и силата на презентационните умения", за 2 квалификационни кредита

Обучителна организация: "Бонев груп" ЕООД - гр. Ст. Загора

Участници - 21 пед. специалисти

Дата 29 и 30 май 2021 г.

Място на провеждане гр. Несебър


Дейност 2 - Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.


Придобити степени от пед. специалисти от ДГ "Приказка"

  • за 2018/2019 уч. година - пет Пети ПКС, шест Четвърти ПКС и една Втора ПКС;

  • за 2019/2020 уч. година - една Четвърта ПКС;

  • за 2020/2021 уч. година