Проект BG05M2ОP001-3.005-0004

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 2

"Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи "