Обществен съвет и

Училищно настоятелство

Обществен съвет на ДГ "Приказка"

Сформиран през м. декември 2016 г. В този състав работи от 08.12.2021 г.

Отчет за дейността през учебната 2020/2021 г.

Отчет за дейността през учебната 2021/2022 г.

Сдружение "Училищно настоятелство на ДГ № 39 "Приказка"

Училищното настоятелство е ЮЛНЦ, регистрирано през м. май 2009 год. с основна цел обединяване усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело за подпомагане развитието на детската градина и възпитанието/обучението на подрастващите. Настоятелството работи съвместно с екипа на детската градина за утвърждаването й като водеща образователна институция в системата на предучилищното възпитание.

Годишни финансови отчети на

Сдружение "Училищно настоятелство на ДГ № 39 "Приказка"

За 2021 година

За 2020 година

За 2019 година

За 2018 година

За 2017 година

За 2016 година

За 2015 година

За 2014 година