Обществен съвет и 

Училищно настоятелство

Сдружение "Училищно настоятелство на ДГ № 39 "Приказка"

Училищното настоятелство е ЮЛНЦ, регистрирано през м. май 2009 год. с основна цел обединяване усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело за подпомагане развитието на детската градина и възпитанието/обучението на подрастващите. Настоятелството работи съвместно с екипа на детската градина за утвърждаването й като водеща образователна институция в системата на предучилищното възпитание. 

Годишни финансови отчети на 

Сдружение "Училищно настоятелство на ДГ № 39 "Приказка"

За 2022 година

За 2021 година

За 2020 година

За  2019 година

За 2018 година

За 2017 година

За 2016 година

За 2015 година

За 2014 година