НОВИНИ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

четири свободни места за първа група във филиал бл. 209 - за деца, родени през 2019.

Документи - заявление в свободен текст, акт за раждане /копие и оригинал/ и лична карта на родител за удостоверяване на самоличността, се приемат от 8 до 12 август 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 16 август 2022 г. след 9,00 часа.При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


18.07.2022 г. 9.35 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2022/2023 г.

За деца, родени през 2019 г. за първа група във филиал блок 209

 1. Йоан Христов Тунчев - приет

 2. Росен Теодоров Райков - приет

Записване на приетите - до 16,30 ч. на 22.07.2022 г. /петък/ в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2022/2023 г.

шест свободни места за първа група във филиал бл. 209 - за деца, родени през 2019.

Документи се приемат от 11 до 15 юли 2022 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 18 юли 2022 г. след 9,00 часа.

03.02.2022 г. 10.05 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителта група и първи клас за учебната 2022/2023 г. Ви информираме, че графиците за дейности по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, представляваща интерес за родители са публикуване на електронните платформи за прием:

25.10.2021 г. 9.25 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г.

 1. За дете, родено през 2015 г. за четвърта група във филиал блок 209

Александър Ангелов Статев - приет

Дария Златкова Златинова - резерва

Борис Златков Златинов - резерва

 1. За дете, родено през 2018 г. за първа група

Пламена Пламенова Георгиева - приета

 1. За деца, родени през 2019 или 2020 г. за яслена група във филиал блок 210

Стефан Боянов Петров - приет


Айя Калоянова Кунчева - резерва

Димитър Симеонов Радивчев - резерва

Записване на приетите - днес, 25.10.2021 г. до 16,30 ч. в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


18.10.2021 г. 8:56 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2015 г.

едно свободно място за дeте, родено през 2018 г.

едно свободно място за яслена група във филиал бл. 210 - за дете, родено през 2019 или 2020 г..

Документи се приемат от 18 до 22 октомври 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 25 октомри 2021 г. след 9,00 часа.

20.09.2021 г. 8.55 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г.

 1. За дете, родено през 2018 г. за първа група във филиал блок 209

Елеонора Константинова Липованска - приета

Дария Златкова Златинова - резерва

Борис Златков Златинов - резерва

 1. За деца, родени през 2019 или 2020 г. за яслена група във филиал блок 210

Калина Николова Денчева - приета

Михаил Иванов Йорданов - приет

Стефан Боянов Петров - резерва

Записване на приетите - днес, 20.09.2021 г. до 16,30 ч. в канцеларията на ДГ.


При отказ или незаписване на приетите в посочения срок, тяхното място се заема от резервите.


ОБЯВА


Във връзка с осъществяване на дейности по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

ДГ № 39 „ПРИКАЗКА“ ОБЯВЯВА

1 свободно работно място за длъжността „Помощник на учителя" – пълен щат

Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование

1. Изисквания за заемане на длъжността :

1.1. Образование - средно

1.2. Допълнителни изисквания – да има позитивна нагласа за работа с деца; да познава характеристиката на предучилищната възраст; да има компетентности и/или опит в дейности, свързани с работата с деца със специални образователни потребности; да познава нормативната уредба в областта на образованието, закрила на детето и др.; да притежава умения за работа в екип; организаторски и комуникативни умения.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/ - на бланка на проекта

2.2. Диплом за образование, допълнителни надграждащи квалификации, др.; /оригинал и копие/

2.3. Автобиография - европейски формат;

2.4. Представяне на лична карта за легитимиране на лицето.

3. Място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208.

4. Срок за подаване на документите - от 14 до 20.09. 2021 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.

5. За справки: тел. 052 510 436 ; 0879 49 18 60 – директор или ЗАС.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място предварително или при подаване на документи.

6. Процедура за избор на кандидат

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за една година, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 16.11.2022 г.

13.09.2021 г. 8:11 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

две свободни места за яслена група във филиал бл. 210 - за дeца, родени през 2019 или 2020 г..

Документи се приемат от 13 до 17 септември 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 20 септември 2021 г. след 9,00 часа.

07.09.2021 г. 8.52 ч.


СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявено свободно място за учебната 2021/2022 г. за филиал блок 209 за дете, родено през 2018 г.

Илия Димитров Атанасов - приет

Записване - днес, 07.09.2021 г. до 16,30 ч.


30.08.2021 г. 9.13 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

Документи се приемат от 30 август до 3 септември 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 7 септември 2021 г. след 9,00 часа.

О Б Я В А

Във връзка с осъществяване на дейности по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

ДГ № 39 „ПРИКАЗКА“ ОБЯВЯВА

едно свободно работно място за длъжността „Психолог" – пълен щат

Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование


1. Изисквания за заемане на длъжността :

1.1.Висше образование по:

 • специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

 • специалност от друго професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление "Психология".


1.2.Допълнителни изисквания – да има позитивна нагласа за работа с деца ; да познава характеристиката на предучилищната възраст; да познава нормативната уредба в областта на образованието, закрила на детето и др.; да притежава умения за работа в екип; организаторски и комуникативни умения; да има компютърна грамотност.

1.3. Професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит по специалността в образователна институция, практически опит с деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, деца в риск, с изявени дарби, други.


2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/ - на бланка на проекта

2.2. Диплом за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни надграждащи квалификации, др.; /оригинал и копие/

2.3. Автобиография - европейски формат;

2.4. Мотивационно писмо;

2.5. Трудова или осигурителна книжка; /оригинал и копие/

2.6. Представяне на лична карта за легитимиране на лицето.


3. Място за подаване на документи за кандидатстване:

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ – ж. к. Владислав Варненчик, до блок 208.


4. Срок за подаване на документите - от 5. 08. до 11.08. 2021 г. включително от 09:00 до 15:00 часа.


5. За справки: тел. 052 510 436 ; 0879 49 18 60 – директор или заместник директор.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за позицията на място предварително или при подаване на документи.


6. Процедура за избор на кандидат

Етап 1. Подбор по документи

Етап 2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за една година, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 30.09.2023 г.

26.07.2021 г. 09.35 ч.

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ

за обявено свободно място за учебната 2021/2022 г. за филиал блок 209 за дете, родено през 2018 г.

Детелина Красенова Георгиева - приета

Записване - днес, 26.07.2021 г. до 16,30 ч.


19.07.2021 г. 8.50 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2018 г.

Документи се приемат от 19 до 23 юли 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 26 юли 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.


12.07.2021 г. 08,21 ч.

Списък - класиране

за обявеното свободно място за дете за учебната 2021/2022 г.

1. Едно място за филиал блок 209 за дете, родено през 2016 г.


Рузанка Вахан Мусайелян - приета

Записване - днес, 12.07.2021 г. до 16,30 ч.

05.07.2021 г. 8.10 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г

едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2016 г.

Документи се приемат от 5 до 9 юли юни 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 12 юли 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.

28.06.2021 г. 08,45 ч.

Списък - класиране

за обявените свободни места за деца за учебната 2021/2022 г.

1. Едно място за централна сграда за дете, родено през 2017 г.

Пламен Пламенов Роев - приет

Слави Емилов Маринов - резерва

2. Едно място за централна сграда за дете, родено през 2016 г.

Онур Тамер Нуредин - приет


Едно място за филиал блок 209 за дете, родено през 2016 г.

Рузанка Вахан Мусайелян - приета


Димана Дилянова Дамянова, родена през 2016 г. - резерва

Записване на децата - днес, 28.06.2021 г. до 16,30 ч.

21.06.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ "Приказка" обявява за учебната 2021/2022 г.

- едно свободно място в централна сграда - за дeте, родено през 2017 г.;

- едно свободно място в централна сграда - за дeте, родено през 2016 г.;

- едно свободно място във филиал бл. 209 - за дeте, родено през 2016 г.

Документи се приемат от 21 до 25 юни юни 2021 г. от 8,00 до 16,00 часа.


Списък на приетите ще бъде публикуван на 28 юни 2021 г. след 9,00 часа.

Записване - до 16,30 ч. на същия ден.

07.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

започва новия прием на деца в яслена и първа група на детските градини на територията

на Община Варна.

Съгласно обявения График на дейностите за прием, системата за подаване на заявления ще бъде отворена от 10 часа на 10 май 2021 г. до 23,59 часа на 30 май 2021 г.

За повече информация, моля да се запознаете на адрес: https://dg.is-vn.bg - Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и училища – Община Варна, където ще намерите:

- Ръководство за регистрация;

- Райони на обхват на ДГ;

- Обявени свободни места за прием;

- График на дейностите за прием;

- Актуални въпроси и отговори;

- Други.

Родителите, които ще подават заявление на място в детската градина, моля да имат предвид, че за прием на документи ще бъде отворен северния вход на централна сграда / към пазара / от 8 до 16 ч. Моля за удостоверяване да носите акт за раждане на детето и лична карта на кандидатстващия родител.

За справки в ДГ: тел. 052 510 436 и 0879 491860 от 8 до 16,30 ч.

Извадки от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020г. на ОбС Варна, изм. и доп. - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на ОбС – Варна

Кандидатстването е чрез подаване на заявление по електронен път и се извършва лично от родителите или на място в детска градина при директора или упълномощено от него лице, в присъствието на родителя/настойника.

На родителя/настойника се предоставя регистрационен номер от електронната система, с който се участва в класиране.

Всяко дете има право само на една активна регистрация в системата.

Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ родителят може да регистрира заявление само на място в детска градина с яслени групи, след представяне на документ за самоличност и удостоверение за раждане на детето.

Близнаците участват в класиране с един регистрационен номер и едно заявление, като в него се вписват данните на децата – близнаци.

До приключване на срока за регистрация на заявленията родителят/настойникът има право да редактира желанията си. В класирането участва заявлението с последната редакция.

Заявителят носи отговорност за грешна или невярна информация, посочена в заявлението.

Данните на родителя и детето, посочени в заявлението, са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и като такива попадат под специален режим на защита. Те могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

09.04.2021 г.

Отличие "eTwinning училище"

С гордост съобщаваме, че екипът на детската градина успя да защити званието "eTwinning училище" и за втори пореден път получава престижното отличие.

За изминалите две години учителите, членове на eTwinning мрежата, се присъединиха и разработиха дейности в 18 международни образователни проекта, за което получиха национални и европейски знаци за качество.

Представители на детската градина взеха участие в eTwinning дейности за професионално развитие, между които Национална конференция "Насърчаване на четенето" /за 2019 и 2020 г./, обучителни събития "eTwinning in English Language Teaching", 2019; "Моята виртуална класна стая с eTwinning", 2020; "Да направим Upgrade на училището - eTwinning school label" 2021 и др.

22.03.2021 г.


ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На основание заповед № РД-09-747/19.03.2021 г. на Министъра на образованието за периода на периода на обявения локдаун - 21.03. - 31.03.2021 г. се преустановяват посещенията на децата в ДГ 39 “Приказка“.

На основание чл.18 а от Наредба №5 за предучилищното образование през посочения период ще се организира педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, съобразено с възрастовите особености на децата, избора на педагогическия екип и възможностите на родителите.

  • Продължителността на взаимодействие пред екран не може да бъде повече от 30 минути дневно за дете.


  • Педагогическото взаимодействие ще се осъществява чрез предоставяне на материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда, при активното участие на родителите, което е ключов фактор за реализирането им.


  • Учителите ще поддържат връзка със семействата и децата, ще предоставят конкретни указания и подкрепа на родителите чрез образователна платформа „Умни дечица“, затворена ФБ група, приложения, вайбър, телефон, електронна поща и др., чрез предоставяне на разработени материали, видеа, аудиофайлове, с помощта на които, чрез игрови ситуации вкъщи, децата да подобряват познанията си, да развиват логическото си мислене, да комуникират, да творят, да поддържат физическата си форма и психическо благополучие.


  • Всеки работен ден преди обяд от 9 до 11 часа педагозите ще бъдат на разположение

/съобразно начина на комуникация/ за провеждане на образователни дейности, предоставяне на материали за дидактични игри, идеи за творческо претворяване препоръки за преодоляване на затруднения, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване резултатите и постиженията на децата отговори на вашите въпроси и др.


  • Изпълнението на различните образователни и занимателни задачи е по Ваше желание в удобно за Вас време и в дни, когато можете да отделите повече време за работа с детето си.


  • Попълненият от Вас Google формуляр с Декларация за информирано съгласие, даде следните резултати – 39,4% ще се включват в определеното време; 58,7% ще се включват в удобно за тях време, 1,9 % нямат възможност да се включват.

Надявам се да откликнете на предоставената възможност за съвместна работа в подкрепа на децата, така че престоят у дома да бъде ползотворен и развиващ за тях.

Благодаря Ви! Анета Попова

Желая Ви здраве! Директор ДГ 39 „Приказка“