БДП 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Обучението по БДП развива и усъвършенства защитните механизми на децата като участници в пътното движение, създава определен начин на мислене и изграждане на поведение, които осигуряват не само лична безопасност, но и сигурност на останалите участници в движението.

Глобалната цел на образователния процес по БДП изисква у децата да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.

Обучението по БДП в детската градина е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения. В обучението по БДП се формират три групи умения:

Ø   Умения за самозащита - на сензомоторно равнище;

Ø   Интелектуални умения, базиране на назоваване на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти, умения за анализ, сравнение, откриване на причинно­ следствени връзки;

Ø   Практически умения, свързани с овладяване на действия с цел вземане на решение за правилно поведение в пътна среда.

Обучението по БДП се осъществява задължително във всички групи в основна форма на педагогическо взаимодействие Околен свят всеки трети понеделник в месеца. Педагогическата ситуация или дейност, свързана с БДП се провежда като обучаваща ситуация за нови знания или за прилагане на усвоените знания и умения на практика, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Обучението по БДП може да се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Дейностите могат да се извършват в опитна или в реална среда на територията на квартала.

Образователният процес по БДП е насочен към формиране у децата на нова култура - транспортната култура, която включва в себе си:

Ø   система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на собствените и на околните, здраве и живот;

Ø   компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и усъвършенстване на уменията за безопасно поведение;

Ø   начин на мислене, култура на бита и поведението, и защитни механизми на

отделната личност, с цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на сигурността на останалите участници в движението;

Ø   дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение.

"Защити детето" 


В изпълнение на Плана за работа на ВИК по БДП в ДГ №39 "Приказка" децата от 3 и 4 група се срещнаха с полицейски инспектор в сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна Димитър Дреков.  Той им представи основни правила за безопасност по време на движение в автомобил, на улицата и обясни важната роля на пешеходеца, за да няма пътни инциденти. Децата бяха много развълнувани и нямаха търпение да зададат своите въпроси към полицая. На финала на нашата среща г-н Дреков подари на всяка група по един знак "Стоп-деца" за пресичане, който да използват, когато излизат на разходка в квартала. Децата рецитираха стихотворение и пожелаха всички пътни полицаи да са успешни и да няма много нарушители на пътя.