Административно обслужване

В канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ се извършват следните административни услуги за граждани:

1. Издаване на дубликат на Удостоверение за завършено предучилищно образование;

2. Издаване на удостоверение на осигурителен стаж и осигурителен доход - УП2;

3. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП3;

4. Уточняване на разлики между изваденото удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.


ДГ "Приказка" осигурява обслужване на потребителите на административни услуги на принципа „едно гише“.


Потребителите получават информация, бланки за заявления и тяхната обработка в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“.

В сградата са осигурени места за сядане на възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания. В канцеларията за обслужване на посетители е осигурено седящо място.